کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

متن در فورمت اکروبات

m1 m2 ravesh g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 m4
g10 g11 g2-1 g2-2 g2-3 g3-1 g3-2 g3-3
g3-3 g3-4 g3-5 g3-6 g3-7 s1 s2 s3
s4 a1 a2 a3 a4 a5 a6
s1 s2 s3 s4 s5 s6
s7 s8 s9 s10 s11 s12 vage F1 F2

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com


Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه