فصل چهل و هشتم - در آمدها و منابع شان - فرمول سه وجهی


کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

جلد سوم
پروسۀ تولید سرمایه داری بمثابۀ یک کل
ادامۀ ترجمه از فصل ٢٩ ببعدفصل ۲۹

فصل ۳۰

فصل ۳۱

فصل ۳۲

فصل ۳۳

فصل ۳۴

فصل ۳۵

فصل ۳۶

فصل ۳۷

فصل ۳۸

فصل ۳۹

فصل ۴۰

فصل ۴۱
فصل چهل و یکم - بهرۀ تفاضلی: قیمت تولید ثابت

فصل ۴۲

فصل ۴۳

فصل ۴۴

فصل ۴۵

فصل ۴۶

فصل ۴۷

فصل ۴۸

فصل ۴۹

فصل ۵۰

فصل ۵۱

فصل ۵۲

مطالب ارسالی فرخ فرخی

ف. فرخی

ف. فرخی

 فرخی

 فرخی

ف. فرخی

 ف. فرخی

ف. فرخی

ف فرخی

ف فرخی

ف فرخی

ف فرخی

ف فرخی

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava