کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

 

مراسم روز كارگردرپارك لاله تهران با يورش نيروهاي انتظامي به هم خورد


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com


Aab va hava