کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

Aab va hava