کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است


 

سانسور و آزادی مطبوعات

کارل مارکس

ترجمه: حسن مرتضوی

 

 

ایدئولوژی آلمانی

کارل مارکس - فریدریک انگلس

 

 

فرماسیونهای اقتصادی ما قبل سرمایه داری

کارل مارکس

 

بمناسبت ۱۴ مارس ۱۸۸۳ سالروز در گذشت مارکس

کارل مارکس


ریازانف


کارل مارکس

جنگ داخلی در آمریکا

بمناسبت ۱۴ مارس ۱۸۸۳ سالروز در گذشت مارکسگروندریسه جلد دوم
مبانی نقد اقتصاد سیاسی

در آغاز هنگامی که تحول ارزش و تبدیل آن به سرمایه را بررسی میکردیم, فرایند کار هم بسادگی در چارچوب سرمایه قرار میگرفت. و سرمایه به لحاظ شرایط فیزیکی و حضور مادی اش به عنوان کلیت شرایط این قرآیند به نظر میرسید و به همین سبب بصورت اجزا کیفا متفاوتی در می آمد که عبارت بودند از : مصالح کار(بجای ماده خام بهتر است از این اصطلاح درست استفاده کنیم), ابزار کار و کار زنده
از یک سو سرمایه به تناسب ترکیب مادی اش به این سه عنصر تقسیم میشد, از سوی دیگر فرآیند کار ( یا ادغام این سه عنصر در درون فرآیند) در حکم وحدت متحرک آنها

مانیفست حزب کمونیست

کمونیستها حزب خاصی نیستند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد, ندارند . آنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهند جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول بگنجانند. فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند. و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب

خانوادۀ مقدس

تا به حال علم اقتصاد از ثروت،که حرکت مالکیت خصوصی به طور فرضی برای ملل بوجود می آورد، شروع و به ملاحظاتی، که توجیهی برای مالکیت خصوصی هستند ختم میگردید. پرودن از جهت مخالف ( که علم اقتصاد سفسطه جویانه لاپوشانی میکند ،)آغاز و به ملاحظاتی که نافی مالکیت است، ختم میکند. طبعاً، نخستین انتقاد از مالکیت خصوصی از واقعیتی آغاز میشود که در آن ماهیت متناقض به شکلی ظاهر میشود که قابل درک ترین و بارزترین شکل است و صادقانه ترین خشم انسان را از واقعیت فقر و بینوایی، بر می انگیزد. ...................... ادامه .....................ص ٦٢
سه منبع سه جزء مارکسیسم

بمناسبت سالروز تولد مارکس در ۵ ماه مه ۱۸۱۸

 

استعمار در آسیا

 

در بارۀ مسلۀ یهود

مذهب، دولت، آزادی
برای ما،
مسئلۀ رابطۀ رهایی سیاسی با مذهب،
تبدیل میشود به
مسئلۀ رابطۀ رهایی سیاسی با رهایی انسان

کارل مارکس

ترجمه: باقر پرهام

جنگ داخلی در فرانسه

در بیانیۀ ١٨ مارس کمبتۀ مرکزی چنین آمده بود :
پرولتر های پایتخت، که شاهد ناتوانی ها و خیانت های طبقات حاکم بودند، دریافتند که ساعت موعود، برای آن که آنان با به دست گرفتن زمان امور، کشور را از وصع فعلی برهانند، فرارسیده است ... پرولتاریا دریافت که وظیفۀ اجتناب ناپذیر و حق مطلق اوست که سر نوشت خویش را خود به دست گیرد و با تملک قدرت پیروزی این سرنوشت را تضمین کند
.
.....ادامه.....

انتشارات درفک


هستی اجتماعی انسان, شعور اجتماعی او را تعیین میکند

انسان طی تولید اجتماعی خود بطور قطع پای در مناسبات معینی میگذارد که مستقل از اراده آنهاست. یعنی مناسبات تولیدی متناسب با مرحله معینی از رشد نیروهای تولیدی مادی خود. کل این مناسبات تولیدی تشکیل ساخت اقتصادی جامعه یعنی شالوده واقعی آن را میدهد که بر پایه آن روبنای حقوقی و سیاسی جامعه برپا میگردد و اشکال معین شعور اجتماعی در رابطه با آن قرار میگیرد. شیوه تولید زندگی مادی تعیین کننده شرایط روند عام زندگی اجتماع, سیاسی, و فکری است. شعور انسانها وجود آنان را تعیین نکرده بلکه وجود اجتماعیشان شعور آنان را تعیین میکند.......( مارکس نقد اقتصاد سیاسی) ....ادامه

مارکس

 کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com


صفحه اول
Aab va hava


سرمایه جلد اول

سرمایه جلد سوم

تا فصل ۲۹


سرمایه جلد سوم

از فصل ۲۹ ببعد


گروندریسه جلد اول
گروندریسه جلد دوم

دست نوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۸۴
نقد فلسفه حق هگل
فقر فلسفه
ایدئولوژی آلمانی
درباره مذهب
مانیفست حزب کمونیست
نقد برنامه گوتا
هجدهم برومر
مبارزه طبقاتی در فرانسه
بی اعتنائی به سیاست
در باره فعالیت سیاسی طبقه کارگر و ملی کردن زمین
اتحادیه کمونیستها
در باره مسئله یهود
کار دستمزدی و سرمایه
مکاتبات مارکس و انگلس
خطابه کمیته مرکزی به اتحادیه کمونیستها
جنگ ایران و انگلیس
بورژوازی و ضد انقلاب
گفتگو با کارل مارکس
جنگ داخلی در فرانسه
جنگ داخلی در فرانسه ١٨٧١ ( انتشارات درفک
خانوادۀ مقدس
نقد اقتصاد سیاسی
جنگ داخلی در آمریکا
یک پرسشنامۀ کارگری

نامه مارکس به دخترش

اله نور


مزد ، بها ، سود
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه