کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست
رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


ماشین سرکوب و زندانی سیاسی


..زندانی سیاسی

گل همین جاست

همین جا برقص

مارکس 

هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا

برگردان احمد مزارعی


محمد رضاهمایون
اندیشه و پیکار فریده جعفری
فریبرز رییس دانا

فریده جعفری

جمعی از کمونیست­ها- فرانکفورت

سعید شروینی


سازمان فداييان (اقليت

پروسه


زندیک

سوسن شهبازی


گلزاد پاک

پروسه


مجید خوشدل

زندیک

  بهرام رحمانی

امیرجواهری لنگرودی
                        حکم احضاریه جدید علی نجاتی

سوسن شهبازی

سازمان فداييان (اقليت
مهرداد مهرپور محمدي


 تراب حق‌شناس


روزبه کوراغلی


 

عیدی نعمتی

ابوالفضل محققی

وزیر فتحی 


   برهان عظیمی


   برهان عظیمی

   بهرام رحمانی

      رضا سپیدرودی

وزیر فتحی

صبا راهی

کانون نویسندگان ایران (در تبعید

فریده جعفری

بهروز سورن

همایون ایوانی 


مسعود فروزش راد

صبا راهی

ترجمه

محمد اشرفی


توفان

فریده جعفری

کمیته برگزاری هلند

کمیته برگزاری هلند

ناصر پايدار

آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه