کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست
رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


فرهنگ و هنر و مذهب


در باره مذهب
هستی اجتماعی انسان, شعور اجتماعی او را تعیین میکند

انسان طی تولید اجتماعی خود بطور قطع پای در مناسبات معینی میگذارد که مستقل از اراده آنهاست. یعنی مناسبات تولیدی متناسب با مرحله معینی از رشد نیروهای تولیدی مادی خود. کل این مناسبات تولیدی تشکیل ساخت اقتصادی جامعه یعنی شالوده واقعی آن را میدهد که بر پایه آن روبنای حقوقی و سیاسی جامعه برپا میگردد و اشکال معین شعور اجتماعی در رابطه با آن قرار میگیرد شیوه تولید زندگی مادی تعیین کننده شرایط روند عام زندگی اجتماع, سیاسی, و فکری است. شعور انسانها وجود آنان را تعیین نکرده بلکه وجود اجتماعیشان شعور آنان را تعیین میکند.......( مارکس نقد اقتصاد سیاسی) ....ادامه

گی دبور

لوئی آلتوسر

ن. بوخارین

الکساندر باگدانف

آنتونیو گرامشی

لوناجارسکی بوخارین

غلامحسین فروتنحميد حميد

اریک امانوئل اشمیت


ژان پل سارتر


برتراند راسل

جیمز آلدریج


 


کامران میرھزار


 ای نو هانسکی


ثابت رحمان


ر.پ. میلن

شیدان وثیق

شیدان وثیق

آ.ماکارنکو

آ.ماکارنکو

آ.ماکارنکو

مصطفی راحمی

ژاک دولونه

ژان میشل شارلیه


خمینی

تراب حق شناس حبيب ساعى

گابریل گارسیا مارکز

استیون کینزر

جک لندن

ماکسیم گورکی

باربد کیوان

آلکساندر فادیف

لیلین اتل وینیچ

نیکلای آستروسکی

س. اوستنگل

امیل زولا

جورج اورول

بزرگ علوی

فریدون ایل بیگی


گروه

رزمندگان خلق


اما گلدمن

 

ا. نوایی

 

ترجمه شهاب آتشکار

 

 

 

علی یزدانی

جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر


مجید نفیسی

پروسه
ن. بوخارینعلی سالکی


مترجم: پيام پرتوى

علی سالکی 

   ای نو هانسکی


لئون  ترتسکی

میخائیل شولوخف

نیما یوشیج

عباس گويا


عباس گويا

عباس گويا

عباس گويا

عباس گويا

عباس گویا


کارگردان: استانلی کوبریک

نقد فیلم

منوچهر دوستی


ژان پل سارتر

عباس گویا


 اریک امانوئل اشمیت
ترجمه
صبا


آ. ماکارنکو

آ. ماکارنکو


ادبستان کاوه

ستاره

لوناجارسکی - بوخارین

فیلم


 فرخی

رحمت خوشکدامن


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه