کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست
رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


اقتصادیگروندریسه جلد دوم
مبانی نقد اقتصاد سیاسی

در آغاز هنگامی که تحول ارزش و تبدیل آن به سرمایه را بررسی میکردیم, فرایند کار هم بسادگی در چارچوب سرمایه قرار میگرفت. و سرمایه به لحاظ شرایط فیزیکی و حضور مادی اش به عنوان کلیت شرایط این قرآیند به نظر میرسید و به همین سبب بصورت اجزا کیفا متفاوتی در می آمد که عبارت بودند از : مصالح کار(بجای ماده خام بهتر است از این اصطلاح درست استفاده کنیم), ابزار کار و کار زنده
از یک سو سرمایه به تناسب ترکیب مادی اش به این سه عنصر تقسیم میشد, از سوی دیگر فرآیند کار ( یا ادغام این سه عنصر در درون فرآیند) در حکم وحدت متحرک آنها

 

فرماسیونهای اقتصادی ما قبل سرمایه داری

کارل ماکس

 

 


گروندریسۀ کارل مارکس

بکوشش :مارچلو ماستو
با پیشگفتار : اریک هابسبام
ترجمه : حسن مرتضوی


 

سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت جلد اول

رومن روسدولسکی

سیمین موحدثروت ملل


محموعه اثار

لنین


پ . نیکی تین


احمد سیف


احمد سیف


احمد سیف


امپریالیسم و سوسیالیسم در ایتالیا


دایرة المعارف روشنگری


استوان مزاروش

پيتر بِل و
هَری کليور

 مترجم   مرتضی محیط

فریدا آفاری

ریموند لوتا

پی یر ژاله


دیوید شوابکارت جمیز لالر

اریک اندرسون

ح.آزاد

 


 


ناصر زرافشان

مصور

مصور

پنجاه سال نفت در ایران

مصطفی فاتح

 


ژاک دولونه

ژان میشل شارلیه


 محمد مالجو
بهزاد خوشحالي

دیوید هاروی

فریدا آفاریآمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه