کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست
رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


جنبش های اجتماعی


انگلس

هشت مارس،روز جهانی زن


جنبش دانشجویی - دانش آموزی

شانزده آذر - سینزده آبان


کلارا ستکین

کولنتای


وفا جاسمی و

شکوه طوافچیان


پروين بختيارنژاد

ویليام مورگان شوستر


سیمون دوبووار

سیمون دوبووار

نشرِ پروسه

نشرِ پروسه


نور ایمان قهاری
فرامرز دادور

کانون مدافعان حقوق کارگرسایت فارسی

ا. م. شیریبهرام رحمانی


جنبش انقلابي آزادي افغانستانا

سازمان آزادی زن

پارسا نیک جو

کمیته جوانان بلژیک

توفان

نهادهای همبستگی

سازمان فدائيان (اقليت


مهرداد مهرپور محمدي

سيامك ستوده


ترجمه 


تقی روزبه

بهرام رحمانی


زنان ديگر

بهرام رحمانی

 شیده رخ فروز

لنین

شورای دانشجویان


پارسا نیک جو

ویدئو

استکهلم

استکهلم

بنفشه کمالیسیمون دوبووار

فواد شمس

احمد نوینتوفان

بهرام رحمانی

میز کتاب امستردام

سولماز بهرنگ/ پژمان

نوشین قادری

شهلا فروزانفر

بهرام رحمانی


  

بینا داراب زند

برهان عظیمی

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

پروانه قاسمی

سارا قاضی

اميد بهرنگ

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)
 


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه