کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست
رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


روزشمار جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایرانمنصور اسانلو


نهادهای همبستگی

امير پيامعباس منصورانناصر پایدار

بنفشه کمالی

علیرضا بیانی - مازیار رازی

سعید صالحی نیا


محمد اشرفی

رضا رخشان

فعالین جنبش لغو کار مزدیعلیرضا بیانی


محمد قراگوزلو 

حمید قربانی


سندیکای کارگران شرکت واحدهمایون جابری

مرتضا کاشی

عباس فرد

بنفشه کمالی

محمد قراگوزلو

محمد اشرفی

داوود رضوي

نامه سرگشاده به سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

حمید قربانی


گروه پژوهش کارگری
کارگران انقلابی متحد ایران 

 

کارگران انقلابی متحد ایران 

ياور


فعالین جنبش لغو کار مزدی

ترجمه

هاله صفرزاده


محمد اشرفیامیرجواهری لنگرودی
                        حکم احضاریه جدید علی نجاتی


ياور


فعالین جنبش لغو کار مزدی

هاله صفرزاده
ياور

حمید قربانیترجمه

حمید قربانی 

 

 


بنفشه کمالی

هوشنگ 


صبا راهی

 ترجمه 

 ترجمه 

 

بهروز بيدار

      

 

      محمد اشرفی 


فریبا مرزبان

كانون مدافعان حقوق كارگر

اتحاديه نيروي كار پروژه اي

كانون مدافعان حقوق كارگر

ویدئو
آذرخش


توفان

نهادهای همبستگی


کمیته جمایت از شاهرخ زمانی

آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه