کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست
رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


تشکل یابی کارگران


 


حزب و طبقه
 


لنینهال دریپر


جي. ام. استكلوف


درباره هسته های کارگری
ارنست مندل

پل ماتیک

آنتونیو گرامشی

ارنست مند ل

پیتر رچلف

لئون تروتسکی

جان مالینوکس


کورنلیوس کاتوریادیس

سرگی مالی

داني گلکستين


روسف

 


كريس هارمن


آمادئو بورديگا


آمادئو بورديگا


تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران

انقراض قاجاریه

ملک الشعرای بهاررحیم عابدین زادهايرج هاشمی زاده

 عبدوالرحیم طهوری


منوچهر صالحی

منوچهر صالحیشاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی

برهان عظیمی ایاور

شیدا بافراست

آذرخش


پژوهش کارگری

لنین

هادی ميتروي

لنین

زینوویف

ترجمه

سهراب شباهنگ


محمد قراگوزلو

گروه پژوهش کارگری


سهراب شباهنگ

گروهی ار کارگران مبارز


مترجم :ناصر علیزاده

باکونین


محمد قراگوزلو

گروه پژوهش کارگری


م. اخگر

بنفشه کمالی 

محمد بیات

رضا بهنیا

م. اخگر       محمد قراگوزلو

منتخب آثار لنین

محمد قراگوزلو

ترجمه 

ترجمه 

عليرضا بيانی


محمد قراگوزلو

ویدئو

هسته کمونیستی- فرانکفورت

محمد قراگوزلو

جان مالینوکس

محمد قراگوزلو

بينا داراب زند

محمد قراگوزلو

محمد قراگوزلو

محمد قراگوزلو

خسرو صادقي بروجني

جافک

کارل مارکس

بصیر زیار

احمد نوین

محمد قراگوزلوا

ناصر آقاجري

محمد قراگوزلو

محمد قراگوزلو

كريس هارمن

محمد قراگوزلو

غلامحسین حسینی

فردریش انگلس

اتحاديه نيروي كار پروژه اي

شهاب حمیدی

هاله صفرزاده


قاسم خاکسار


جنبش کارگری ایران - ۶


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه