کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


نقد و بررسی


 


 


آیدا مت


پال آرویچ


کارل کوسیک


نشر بیدار


جورج لوکاچ


جورج لوکاچ


ترجمه:

 


سال 2013

ریموند لوتا
نایی دونیا
ک. جی.


ترجمه:

حسن مرتضوی


حسن مرتضوی


 


ناصر برین

روناهی شورشگر  

ترجمه

ترجمه

عباس منصوران

ترجمه

حسن مرتضوی

مترجم: پيام پرتوى

ترجمه

ترجمه

تراب حق شناس

محمد آسنگران

سرخا

حمید قربانی

مجید خوشدل

لنین

عباس منصوران

م. ر ا د

ترجمه

یاور

منوچهر صالحی

محمد قراگوزلو

فردریش انگلس


نصیر مهرین


بهمن شفیق


تراب حق‌شناس جمعه

منوچهر صالحی

سعيد محمدي

ترجمه

احمد مزارعی

مجموعه اثار لنین

حمید قربانی

مجموعه اثار

ترجمه

عبدالرحیم طهوری

احمد مزارعی

عباس منصوران

منوچهر صالحی

ترجمه

لنین


فريدون گيلانی

ترجمه

ترجمه

ترجمه


احمد مزارعی

منوچهر صالحی

خسرو صادقی بروجنی

ترجمهترجمه

ترجمه

احمد سیف

ترجمه

محمد قراگوزلو

برهان عظیمی

گئورگ لوکاچ

بوخارین

ترجمه

ترجمه

پراودا

علیرضا ثقفی خراسانی

لنین


حمید پویا

بنفشه کمالی


محمد قراگوزلو

ترجمه

مارکس

علی آزاد

م . را دحمید قربانی

ترجمه

کارگران انقلابی متحد ایران

ياور

گفت‌وگو با فروغ اسدپور

احمد مزارعی

لنین

بهروز افراشته


بهمن شفیق

عباس منصوران


 
ترجمه

بنفشه کمالی

مهرداد مهرپور محمدی

محمد قراگوزلو

ترجمه

مارکس

علی آزاد

م . را د

محمد اشرفی


حمید قربانی

ترجمه

کارگران انقلابی متحد ایران

گفت‌وگو با فروغ اسدپور

احمد مزارعی

پروسه

عباس فرد

سوسن بهار


خدامراد فولادی

ترجمه

محمد قراگوزلو

 

احمد مزارعی

محمد بیات

ترجمه


بهروز جليليان

بیژن جزنی


دایرة المعارف روشنگری

ترجمه


ترجمه

ترجمه


بهمن شفیق


ترجمه

عبدوالرحیم طهوری


ترجمه

ترجمه  

احمد مزارعیآمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه