کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


اخبارو بیانیه ها


لنین

میلیتانت

گروه پژوهش کارگری

بنفشه کمالی

رضا شهابی

حمید قربانی

روزبه کوراغلی

بهرام رحمانی

حزب رنجبران ايران

توفان
اا. م. شیری - م. ر ا د

علی امید- ت

ترجمه

علی امید-ت


بنفشهکمیته میزکتاب آمستردام

یاور

کانون نویسندگان ایران در تبعید

كانون نويسندگان ايران


سعید آقام علی

شعلۀ جاوید

ترجمه

توفانحمید قربانی

عکس

کانون نویسندگان ایران -در تبعید


ویدئو

پارسا نیک جو

پارسا نیک جو

کامران کارگر  

ترجمه


بهروز فرهیختهفريبرز رييس دانا


ترجمه

حمید قربانیکانون نویسندگان ایران

بهروز افراشته

بنفشه کمالی


مهرداد مهرپور محمدی

ترجمه
بهمن شفیقگلزاد پاک

 
ترجمه


ترجمه

ترجمهترجمه
شیدا نبوی


 

 

 

حمید قربانیترجمه سیما توکلی

مهدی راد


کانون نویسندگان ایران (در تبعید

بنفشه کمالی 


احمد نوین

محمد اشرفیصبا راهی


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه