کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست
رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


زندگی نامه


اقلیت

ریازانف


     مرتضی محیط

م.ی.پانکراتوا، ی.ن.استلیفروسکایا

     آلن و.وود

ماکسیم گورکی

سرود انترناسیونال بزبانهای مختلف
ارنست تلمن


ترجمه

ترجمه


بنفشه کمالی 

روزالوگزامبورگ

رحمت خوشکدامن

لنين 

م.ی.پانکراتوا، ی.ن.استلیفروسکایا

ماریا پریلژایه وا

آیناز توکلی 

ویدئو و ترجمه

مترجم : اژدر

مترجم : اژدر  


مارکس - انگلس


    


   

واسیلی یان


بهرام رحمبرگردان: ا. م. شیری انی

تراب حق شناس

محمد تقی شهرام

محمد تقی شهرام

محمد تقی شهرام

اندیشه و پیکار

محمد تقى شهرام

محمد تقی شهرام

ویدئوسربلندویدئو

رحمت خوشکدامن

اله نور مارکس

گنادی زیوگانوف

اقلیت

ویدئو

توفان

رحمت خوشکدامن

لنین

حزب كمونيست ( مائوئيست ) افغانستان

آیناز توکلی

انجمن دوشتداران کمون پاریس

سال ۱۳۸۷

بنفشه

آ. گاتوفسکـئی

 
 
 

آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه