کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست
رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

صفحه آزاد

کمونیستها حزب خاصی نیستنند که در برابر دیگر احزاب کارگری قرار گرفته باشند. آنها هیچگونه منافعی, که از منافع کلیه پرولتاریا جدا باشد ندارندآنها اصول ویژه ای را بمیان نمی آورند که بخواهد جنبش پرولتاریا را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجانند
فرق کمونیستها با دیگر احزاب پرولتاریا تنها در این است که از طرفی, کمونیستها در مبارزات پرولتاریای ملل گوناگون, مصالح مشترک

همه پرولتاریا را صرف نظر از منافع ملیشان, در مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمایند, و از طرف دیگر مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاریا و بورژوازی طی میکند, آنان همیشه نمایندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند. بدین مناسبت کمونیستها عملا, با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و همیشه محرک جنبش به پیشند, و اما از لحاظ تئوری, مزیت کمونیستها نسبت به بقیه توده پرولتاریا در این است که آنان به شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتری پی برده اندنزدیک ترین هدف کمونیستها همان است که دیگر احزاب پرولتری در پی آنند: یعنی متشکل ساختن پرولتاریا بصورت یک طبقه, سرنگون ساختن بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی مانیفست حزب کمونیست ...........ادامه


انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


درباره انقلاب اجتماعی

مارکس, انگلس, لنینکارل مارکس(اثر لئون تروتسکی)


پرولتاریا و متحدش در انقلاب روسیه


رایا دونایفسکایا

آلکس کالینیکوس

ژان مسن

جان رید

توني بنت

م. ج. اولژينه

سازمان وحدت کمونیستی

مائو تسه دون

ج . نوایی

كريس هارمن


دکتر محمود بهزاد

 


جورج ارول


میشل ماتلار


 


بذر
ویدئو

گنادی زیوگانوف

اداوارد
شوارد نادزه

 


چه گوارا

لنی ولف

سال ١٣٨٨

اعتراضات و ناآرامیها در ایران
ویدئو مستند - عکس


مزدک چهرازیفریده جعفری

راوی

فریده جعفری

 

اقلیت

میشل ماتلار

لنین

لنین

مازیار رازی

فریبا مرزبان

ترجمه

لنین

فریبا مرزبان


باب آواکیان

علیرضا بیانیمرجان افتخاری

نویسنده جورج مارتین

پارسا نیک جو

بهرام رحمانی

ترجمه

آیزنشتاین

ر.پ. میلن

مازیار رازی


لنی ولف

محسن فاضل

لنین

آلن وودز

چه گوارا

لنین

وحدت کمونیستی

مارکس, انگلس, لنین

  

مائو تسه دون

لنین

لنین

لنین

ترجمۀ منوچهر مشاور

مازیار رازی

توفان

لنین

رحمت خوشکدامن

بنفشه کمالی


آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه