کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

فهرست ریشه های بیکاری در نظام سرمایه داری
بیکاری و صنعت مدرن
بیکاری در عرصه های خدماتی
بیکاری و بازار بین المللی کار
بیکاری و کار زنان و کودکان


کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com


Aab va hava