کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

کمون پاریس و ۱۸ مارس ۱۸۷۱ و ۲۰۰۶

بمناسبت ١٨ مارس, سالروز تولد کمون پاریس


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


تصرف پاریس برای تأمین وحدت آلمان
روز ۲۸ ژانویه سال ۱۸۷۱ شهر پاریس بدنبال نزدیك به ٥ ماه مقاومت در برابر نیروهای آلمانی به فرماندهی بیسمارك سقوط كرد و نظامیان و دولت فرانسه, در برابر نیروهای آلمان تسلیم شدند. بین بیسمارك صدراعظم آلمان كه ظاهراً این جنگ را برای یكپارچه سازی آلمان انجام داده بود و آدولف تیر یكی از مقامات دولت فرانسه قرار داد ترك مخاصمه به امضا رسید. آدولف تیر بعدا به نخست وزیری رسید. در مفاد موافقتنامه صلح كه دوماه بعد به امضا رسید فرانسه متعهد شد ٥ میلیارد دلار به دولت آلمان بپردازد. به رغم تسلیم قوای دولتی در برابر ارتش آلمان, نیروهای مردمی در جنوب پاریس و شهرهای دیگر دست به تشكیل هستهها و نیروهای مقاومت زدند كه به تشكیل كمون پاریس انجامید


زیر نظر ا.ژلو بوفسکایا

(آ .مانفرد-آ.مولوک)

برگردان: محمد قاضی


لیسا گار

 

 


کمون پاریس


کمون پاریس مضمون آزادی را
روشن میسازد و تعمیق میبخشد

اثر رايا دونايفسكايا


کمون پاریس

(اثر لئون تروتسکی)

ترجمه : احمد بیرشک

سرود انترناسیونال بزبانهای مختلف


کمون پاريس

لئو فرانكل


خصلت کمون


کارل مارکس

 

جي. ام. استكلوف


 

انجمن دوشتداران کمون پاریس


 


 

نویسنده: کلودین ره


 
کمون پاریس

ویدئو

بمناسبت ۱۸ مارس

ویدئو

ویدئو

در نخستین جلسه کمون که درعصر روز ۲۸ مارس ۱۸۷۱ تشکیل شد, از نخستین فرمانهای صادره این بودکه

جمهوری ۱۸۷۱ کارگری است که مخصوصا نیاز به آزادی دارد تا صلح را بارور گرداند. صلح و کار تنها ثمرات آینده ما هستند, تضمین مسلم انتقام ما و احیای اجتماعی ما هستند,و با ایمان به این مسئله, جمهوری هنوز میتواند حامی و پشتیبان ضعفا و نگهدار کارگران و امید ستمدیگان در جهان و بنیان استواری برای جمهوری جهانی باشد
کمون فرمان دیگری منتشر نمود دایر بر اینکه تنها نیروی مسلح در پاریس نیروی گارد ملی است
کمون اداره پلیس و ژاندارمری سابق را نیز که ابزار های شکنجه و سرکوبی دولت بر ضد نیروهای مترقی ملت و بخصوص طبقه کارگر بودند منحل نمود
کارل مارکس در باره این فرمان چنین نوشته است:همینکه کمون از کارانحلال ارتش دائمی و پلیس, این دو ابزار قدرت مادی دولت سابق, فراغت یافت در صدد بر آمد تا ابزار معنوی سرکوبی و اختناق توده ها یعنی
قدرت کشیشان) را نیز درهم بشکند, این بود که فرمان انحلال همه کلیسا ها و مصادره اموال آنان را در مقیاسی که مالک شمرده میشدند تصویب کرد
کمون در این روز فرمانهای دیگری صادر کرد که نمونه ای از انها چنیین است
اصل انتخابى بودن همه كارمندان دولتى را اعلام كرده، در امر دادگسترى، اصلاحات بنيادى به عمل آورده و امور قانونگذارى و اجرايى را در دست خود متمركز می سازد
اموال گروگان را در بانك هاى رهنى و غيره.. آزاد می کند
گيوتين و وسائل شکنجه را مى سوزاند
...
آزمون کمون پاریس نه تنها درستی نظریه تئوریکی اظهار شده توسط مارکس در ۱۸۵۲ را تایید کرد بلکه نشان داد که خراب کردن ماشین دولت بورژوازی در عمل چگونه صورت میگیرد
ابتکار توده ها که با ضرورت یک جنگ طبقاتی بی امان برانگیخته شده بود راه حل عملی کردن یک وظیفه دیگر را نیز که بطرزی جدایی ناپذیر وابسته به وظیفه اول بود پیدا کرد, و آن گذاشتن یک ماشین نو بجای ماشین خرد شده دولت بورژوازی بود
گذاشتن مردم مسلح بجای ارتش دائمی و پلیس, تخریب دستگاه کهنه اداری(بوروکراتیک) و تعویض آن با دستگاههای جدید دولتی متشکل از نمایندگان برخاسته از میان توده ها, انتخابی کردن و قابلیت عزل قائل شدن و مسئول قرار دادن کلیه مستخدمین دولت در برابر ملت, نزدیک کردن حد اکثر حقوقها به دستمزد یک کارگر کارآزموده,جمع کردن قوه مقننه و قوه اجرائیه در یک دستگاه واحد و عالی دولتی(کمون) و تبدیل آن به یک (بنگاه کار), متحد کردن ملت از راه تشکیل مجدد کمونها بر مبنای یک ( تمرکز پرولتری آگاه و با وجدان و دموکراتیک)اینها تصمیماتی بود که بوسیله کمونارهای پاریسی به مرحله اجرا در آمدند و بعقیده مارکس و انگلس و لنین کمون پاریس را بعنوان دولتی از نوع جدید مشخص و متمایز ساختند

با آزمون کمون ثابت شد که طبقه کارگر نمیتواند خود را راضی کند به اینکه ماشین دولت را بهمان شکل که هست بدست بگیرد و آن را برای خود بکار اندازد. مارکس نوشته است: شرط مقدماتی و تضمین کننده پیشبرد هر انقلاب واقعا توده ای الغا و امحای دستگاه کهنه بورژوازی است

متن کامل کتاب ..........ادامه


وقایع ۱۸ مارس ۲۰۰۶, تکرار حوادث کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ در مبارزه طبقاتی بر علیه قوانین ضد کارگری سرمایه است

تظاهرات اصلی در مناطق مختلف فرانسه در اعتراض به يک قانون جديد کار که اخراج کارگران جوان را آسان تر می کند برگزار شد
قانون جديد به کارفرمايان اجازه می دهد تا کارگران زير ۲۶ سال را هر زمان که خواستند و بدون اينکه مجبور به ارائه دليل باشند اخراج کنند
در فرانسه ۲۰ درصد جوانان بين ۱۸-۲۵ سال بيکار هستند
حدود يک و نيم ميليون نفر در سراسر فرانسه در تظاهرات شرکت کردند . گزارش شده ترکيبی از دانشجويان کارگران، بازنشستگان و خانواده ها در تظاهرات پاريس ، حضور داشتند
به گفته سازماندهندگان تظاهرات پاريس، بيش از ۳۰۰ هزار تن در تظاهرات شرکت کردند


متن کامل کتاب ..........ادامه

مارس ۲۰۰۸


زنده باد کمون

Commune de Paris 1871

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


عکسهایی در رابطه با کمون پاریس ۱۸۷۱

 
سخنی با شما

هدف اصلی انتشار آثار کلاسیک مارکسیستی
نشان دادن  نحوه برخورد به مسائل است نه انطباق قالبی شرایط حال با زمان نگارش این آثار

======================================================

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
آمار لحظه به لحظه جهان
Aab va hava

ظ…ط§ط±ع©ط³

 بحران ساختاری
و
ماشین سرکوب
دسته بندی موضوعی

انقلاب یا رفورم اجتماعی ؟


نقد و بررسی
اخبارو بیانیه ها
اقتصادی
تشکل یابی کارگران
روزشمار جنبش کارگری ومروری
براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

جنبش های اجتماعی
جامعه شناسی
ایدئولوژی و فلسفه
فرهنگ و هنرو مذهب
ماشین سرکوب و زندانی سیاسی
زندگی نامه