کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

آرشيو سايت گفتگو
goftogoo@hotmail.co.uk

هوشیار باشیم؛ مرداد و شهریور ماه نزدیک است(۲)  مجید خوشدلکمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

  info@k-en.com

صفحه اول
Aab va hava