سوسیالیسم
کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاستفهرست

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com


Aab va hava