کمونیسم, علم شرایط رهایی پرولتاریاست
اجرای عمل آزادسازی جهان, رسالت تاریخی پرولتاریاست

رابطۀ من با پیرامونم، آگاهی من است

امپریالیسم بمثابه مرحله خاصی از سرمایه داری
پیش گفتار پیش گفتار فرانسه تمرکز تولید بانک ها سرمایه مالی صدور سرمایه تقسیم جهان دول معظم امپیریالیزم طفیلی گری انتقاد مقام تاریخی

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com

 info@k-en.com

Aab va hava